Adatkezelés – Metronomképzés

Adatkezelés

Adatvédelmi Tájékoztató

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak mely 2018. május 25-én hatályba  lépet ( GDPR).
Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.metronomkepzes.hu címen.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására, amelyről érintettek értesítést kapnak. Az adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata

Személyes adataival az adatkezelő a következő módokon kerülhet kapcsolatba: internetes kapcsolat fenntartásával.
Felületünket úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a honlaplapokra vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
Az Ön adatait, amelyek a felületeink látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az adatkezelő nem adja tovább.

Az adatkezelés időtartama: törvényi irattári szabályozás alapján 5 év

III. Adatvédelmi kezelő
Elérhetőség : +36 (1)-269-3550

IV. A kezelt személyes adatok köre
– Az online jelentkezéssel, jogi tanácsadással kapcsolatosan felmerülő adatok kezelése, így különösen név, lakcím, születési idő, születési hely, anyja neve, szenzitív adatok stb. Egységes elektronikus rendszerben történik a beadása, elbírálása és a jogosultságok, ellenőrzése, nyilvántartása, csakúgy, ahogy a személyes adatok kezelése is,
– 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről szóló (Mt.) 9.§ – 11.§-ai rendelkezési alapján a munkavállalók személyes adatainak kezelése.

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)